close
close
SK SK

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY


VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY  
www.gumy.eu  
Vítame Vás na internetovej stránke prevádzkovanej spoločnosťou AKH Slovakia s. r. o. (v ďalšom: Poskytovateľ). Tieto Všeobecné zmluvné podmienky (v ďalšom: VZP) obsahujú podmienky využívania služby dostupnej na internetovej stránke www.gumy.eu (v ďalšom: Webstránka) prostredníctvom užívateľa (v ďalšom Užívateľ). Informujeme Vás, že tieto VZP na fyzickú osobu konajúcu mimo okruh svojej profesie, samostatného povolania alebo obchodnej činnosti (v ďalšom: Spotrebiteľ), ako Užívateľa, v niektorých bodoch určuje odlišné podmienky oproti náležitostiam vzťahujúcim sa na podnikania. V tomto prípade na Spotrebiteľa sa vzťahujú odlišné pravidlá. 
Technické informácie potrebné k používaniu Webstránky, ktoré neobsahujú VZP, poskytujú informácie dostupné na Webstránke. 
Užívateľ používaním Internetovej stránky berie na vedomie nasledovné a súhlasí s nimi: 

 1. POSKYTOVATEĽ 

  Názov firmy: AKH Slovakia s. r. o. 
  Sídlo: Kopčianska 20, Bratislava 851 01, Slovenská republika 
  Korešpondenčná adresa: Kopčianska 20, Bratislava 851 01, Slovenská republika 
  Telefón: 0948 070 901
  E-mail: info@gumy.eu
  IČ DPH: SK2022925476, IČO: 45283150
  Číslo obchodného registra: 61694/B 
  Súd obchodného registra: Okresný súd Bratislava 
  Názov finančného inštitútu, kde je vedený účet: UniCredit Bank
  Číslo bankového účtu: SK2311110000001073851003

  Úrad pre ochranu spotrebiteľov: Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 827 99, Bratislava 

  Zoznam, kontaktné údaje a dôležité údaje predajcu sú dostupné cez nižšie uvedený odkaz: 
  http://www.gumy.eu/contact/

 2. ČINNOSŤ VYKONÁVANÁ NA WEBSTRÁNKE 

  Poskytovateľ v okruhu svojej obchodnej činnosti vykonávanej na Webstránke sa zaoberá najmä predajom pneumatík na autá, na motocykle a alu diskov.
  Poskytovateľ z hľadiska ním poskytovaných služieb sa nepodriaďuje kódexu postoja.

 3. PODMIENKY POUŽÍVANIA 

  Zodpovednosť 

  Užívateľ môže používať Webstránku výlučne na svoje riziko, a súhlasí s tým, že Poskytovateľ nezodpovedá za majetkové škody a nemajetkové ujmy vzniknuté pri používaním nad rámec zodpovednosti za zámerne spôsobené porušenie zmluvy poškodzujúce ľudský život, telesné zdravie alebo zdravie. Poskytovateľ - s výnimkou zodpovednosti za prípadne ním využívaného účastníka - vylučuje každú zodpovednosť za postoj prejavovaný užívateľmi Webstránky a Užívateľ v celkovej miere a výhradne je zodpovedný za svoj postoj. 

  Užívateľ je povinný sa postarať o to, aby počas používania Webstránky práva tretích osôb alebo právne predpisy ani priamo, ani nepriamo neporušoval. 

 4. NÁKUP NA WEBSTRÁNKE 
  1. Predstavenie postupu nákupu 

   Webstránka pre Užívateľov zabezpečuje možnosť na prezentáciu produktov a online objednávky. Na webstránke Užívateľ môže vyhľadávať pomocou možností v menu. Produkty sú zaradené do systému kategórií. Pod možnosťou Pneumatiky na autá, Pneumatiky na motocykle, Alu disky je možné vyhľadávať produkty uvedené na webstránke podľa rôznych hľadísk. Ak všetky produkty danej kategórie sa nezmestia na jednu stranu, listovať je možné pomocou čísiel nachádzajúcich sa nad a pod produktmi. Zo zoznamu produktov stránka podrobností produktov je dosiahnuteľná kliknutím na fotografiu, názov produktu alebo na tlačidlo podrobností, to dostanete informácie o podrobných vlastnostiach, cenách objednávaného produktu. V menu Vyhľadávač produktu je možné vyhľadať produkt na základe kľúčového slova. Nájdené produkty adekvátne podmienkam vyhľadávania sa zobrazujú v zozname, podobne ako kategórie. Pod možnosťou Informácie sa môže Užívateľ informovať o dodacích a platobných podmienkach, môže spoznať obsah informácií o spracúvaní údajov a aktuálne novinky. V menu Kontakt Užívateľ pod možnosťou Ponuka práce sa môže informovať o aktuálnych ponukách práce. 

   vybraný tovar je možné umiestniť do košíka pomocou tlačidla košík, a pri tlačidle je možné nastaviť potrebný počet. Užívateľ môže kontrolovať obsah košíka pomocou menu Košík. Tu si môžete zmeniť to, že z produktu uloženého do košíka aké množstvo mienite objednať, resp. môžete vymazať danú položku. Pomocou tlačidla Vyprázdniť kôš je možné kôš kompletne vyprázdniť. Užívateľ kliknutím na tlačidlo Objednať môže pokračovať v procese nákupu. Následne kupujúci má možnosť registrovať sa alebo nakúpiť bez registrácie. 
   V prípade vynechania registrácie Užívateľ má zadať nasledovné údaje: e-mailová adresa, meno, telefónne číslo, fakturačná adresa, a ak sa to líši, tak aj adresu DODANIA. K REGISTRÁCII NAD RÁMEC PRDCHÁDZAJÚCICH ÚDAJOV JE POTREBNÉ ZADAŤ AJ HESLO. O úspešnej registrácii dostane Užívateľ informáciu e-mailom, alebo sa môže informovať na webstránke. Užívateľ vymazanie svojej registrácie môže požadovať od Poskytovateľa e-mailom, v tomto prípade k novému nákupu musí znovu registrovať. Za utajovanie prístupných údajov je zodpovedný Užívateľ - viď informácie o ochrane údajov. Za aktualizáciu svojich údajov je zodpovedný Užívateľ. V prípade zabudnutého hesla na webstránke je možné vyžiadať nové heslo na zaregistrovanú e-mailovú adresu. V prípade ak Užívateľ v minulosti už sa zaregistroval na webstránke, v procese objednania môžete pokračovať zadaním svojej e-mailovej adresy a hesla. 
   V nasledovnom kroku objednávania musí Užívateľ vybrať jemu vhodný spôsob platby a dodania. Podrobné informácie o dodacích podmienkach sú dostupné aj cez odkaz nižšie http://www.gumy.eu/info/dopravne/ 
   Užívateľ nakoniec pomocou sumárnej strany môže skontrolovať svoje všetky zadané predchádzajúce údaje, objednávané produkty a ich množstvo.
   Nezávisle od zámeru objednania Užívateľ môže vstúpiť pomocou menu Vstup. Po vstupe sa zobrazí možnosť Zmena údajov, kde údaje zadané počas registrácie je možné modifikovať, a sledovať údaje podanej objednávky a stav objednávky. 
  2. Oprava chýb pri zadávaní údajov 

   Užívateľ na opravu chýb pri zadávaní údajov má možnosť pred finalizáciou objednávky, alebo aj stlačením viackrát tlačidla „späť“ vyhľadávača, alebo v menu košíka už vyššie spomínaným spôsobom. 
   Podobne pomocou ikony ceruzka môžete opravovať v údajoch už zadaných. Ak všetko je v poriadku, tak pomocou tlačidla Poslať objednávku môžete sfinalizovať objednávanie. O tom dostanete potvrdenie na webstránke, resp. e-mailom. Ak po nahraní objednávky (napr.: v potvrdzovacom e-maily) zistíte chybný údaj, tak to bezodkladne, ale maximálne do 24 hodín ste povinný oznámiť Poskytovateľovi. 
   Užívateľ v menu „Zmena údajov“ môže modifikovať svoje údaje zadané počas registrácie.  
  3. Ponuková viazanosť, potvrdenie 

   Poskytovateľ je povinný bezodkladne potvrdiť Užívateľovi elektronicky, že prijal objednávku Užívateľa. V prípade ak toto potvrdenie do lehoty očakávateľnej v závislosti od charakteru služby, ale najneskôr do 48 hodín od poslania objednávky Užívateľa nedostane Užívateľ, je Užívateľ oslobodený od viazanosti ponuky alebo zmluvného záväzku, čiže nie je povinný prevziať, kúpiť produkt. 
   Spätný potvrdzujúci e-mail Poskytovateľa obsahuje údaje súvisiace s objednávkou Užívateľa.  
  4. Uzavretie zmluvy 

   Uzavretie zmluvy je možné výlučne v slovenskom jazyku. 
   Uzavretá zmluva
   • sa kvalifikuje ako zmluva uzatvorená elektronicky, na ktorú sú adekvátne smerodajné náležitosti uvedené v Občianskom zákonníku, resp. v zákone č. CVIII. z roku 2001 o jednotlivých otázkach elektronických obchodných služieb, služieb súvisiacich s informačnou spoločnosťou,
   • patrí pod účinnosť Vládneho nariadenia č. 45/2014 (II.26.) o podrobných pravidlách spotrebiteľa a podnikania.Po každej úspešnej objednávke na e-mailovú adresu Užívateľa zadanú v registrácii Poskytovateľ pošle automatický potvrdzujúci elektronický list o prijatí objednávky. Objednávka sa považuje za definitívnu po právnom vyhlásení Poskytovateľa vyjadrujúcom súhlas a objednávkou. Zmluva sa uzatvára pri prijatí osobitného e-mailu o súhlase ponuky Pos
kytovateľom (alebo v danom prípade po telefonickom potvrdení) a nie prijatím e-mailu poslaného ako automatické potvrdenie o prijatí objednávky. Po uzatvorení zmluvy so Spotrebiteľom - do racionálneho dátumu, ale v prípade zmluvy smerujúcej na predaj a kúpu produktu najneskôr pri odovzdaní - Poskytovateľ dáva spotrebiteľovi na trvalom nosiči potvrdenie o uzatvorenej zmluve. Potvrdenie obsahuje informácie poskytnuté pred uzatvorením zmluvy vzhľadom na osobitné pravidlá vzťahujúce sa na zmluvy uzatvorené medzi vzdialenými osobami, s výnimkou, ak ich Poskytovateľ poskytol Spotrebiteľovi už pred uzatvorením zmluvy na trvalom nosiči. 

  1. Registrovanie zmluvy 

   Elektronickú zmluvu uzatvorenú cez webstránku nie je možné považovať za písomnú zmluvu, tá nebude registrovaná, neskôr nie je dostupná v papierovej forme. 
 1. PLATOBNÉ PODMIENKY 

  Vymenovanie a predstavenie spôsobov platby, aké webstránka zabezpečuje svojim kupujúcim:  
  1. Platba na dobierku 

   Protihodnotu balíka treba vyrovnať kuriérovi.  
  2. Platba Bankovým prevodom vopred 

   Sumu nákupu žiadame previesť na účet číslo  SK2311110000001073851003 vedený u UniCredit, a.s na meno AKH Slovakia s.r.o. 
   V texte prosíme uviesť Vaše celé meno v záujme identifikácie.  
  3. Platba v hotovosti pri osobnom prevzatí 

   Osobné prevzatie s platbou v hotovosti v prípade, že produkt je k dispozícii, je možné na prevádzkach Poskytovateľa a na sídlach/prevádzkach obchodných partnerov. Presná adresa, otváracia doba a kontakty prevádzok sú dostupné cez nižšie uvedené menu: 

   Prevzatie produktu sa uskutočňuje vo vopred dohodnutom termíne. 
 2. PREDSTAVENIE SPÔSOBOV DODANIA 

  Predstavenie spôsobov dodania alebo prevzatia, ktoré zabezpečuje Poskytovateľ: 
  1. Osobné prevzatie 

   Osobné prevzatie v prípade, že produkt je k dispozícii, je možné na prevádzkach Poskytovateľa a na sídlach/prevádzkach obchodných partnerov. Presná adresa, otváracia doba a kontakty prevádzok sú dostupné cez nižšie uvedené menu: http://www.gumy.eu/contact/
  2. Dodanie do domu pomocou kuriérskej služby. 

   Dodanie do domu - na územie SK - si môžete zvoliť pri kúpe produktu. V prípade ak prevzatie produktu ste žiadali na niektorú z našich prevádzok, po prijatí na prevádzku si nemôžete vybrať dodanie do domu  (v tomto prípade kontaktujte prosím našich kolegov na telefónnom čísle +421 948 070 901) 

   Produkty kúpené v našom webshope dodávame pomocou kuriérskej služby GLS na Slovensku na adresu zadanú objednávateľom. 

   Kuriér GLS sa pokúsi zásielku doručiť na adresu adresáta dvakrát. V prípade ak prvýkrát pokus o doručenie bol bezvýsledný a na doklade o adrese bolo uvedené telefónne číslo adresáta, GLS dohodne s adresátom miesto a čas druhého pokusu o doručenie. GLS nasledujúci pracovný deň znovu sa pokúsi doručiť zásielku. V prípade neúspešnosti druhého pokusu o doručenie GLS na adrese ponechá opakovane oznam, na ktorom uvedie poštové miesto, resp. dobu úschovy, kde a dokedy oprávnená osoba môže prevziať zásielku. 
 3. PRÁVO NA ODSTÚPENIE 
  1. Postup uplatnenia Práva na odstúpenie 

   Náležitosti uvedené v tomto bode sa vzťahujú výlučne na Spotrebiteľov. 

   Spotrebiteľ je oprávnený v prípade zmluvy smerujúcej na predaj a kúpu produktu bez odôvodnenia odstúpiť od zmluvy do štrnástich (14) dníodo dňa prevzatia 
    1. produktu,
    2. pri prevzatí viacerých produktov naposledy poskytnutého produktu,
    3. v prípade produktu pozostávajúceho z viacerých položiek alebo kusov naposledy poskytnutej položky alebo kusu,
    4. ak produkt je potrebné v rámci určeného obdobia poskytovať pravidelne, prvého poskytnutia,Spotrebiteľom alebo ním určenou treťou osobou odlišnou od dopravcu. Spotrebiteľ svoje právo na odstúpenie môže uplatniť aj v období medzi dňom uzavretia zmluvy a dňom prevzatia produktu. 

Ak Spotrebiteľ chce uplatniť svoje právo na odstúpenie, svoje jednoznačné vyhlásenie obsahujúce jeho zámer na odstúpenie je povinný dodať (napríklad poštou, telefaxom alebo elektronicky poslaným listom) Poskytovateľovi využitím kontaktov uvedených v bode 1 týchto VZP. Pre tento účel Spotrebiteľ môže použiť aj vzor vyhlásenia o odstúpení priložený k týmto VZP, ktorý je dostupný prostredníctvom tohto odkazu: http://www.gumy.eu/info/lehota_navratenie_tovaru/

Spotrebiteľ svoje právo na odstúpenie uplatní v lehote, ak pred uplynutím vyššie uvedenej lehoty (čiže aj v jedenásty deň) pošle svoje Poskytovateľovi svoje vyhlásenie o odstúpení. Spotrebiteľ musí dokazovať to, že svoje právo na odstúpenie uplatnil adekvátne nariadeniu určeného v bode 7. 

Poskytovateľ v každom prípade e-mailom bezodkladne potvrdí prijatie vyhlásenia Spotrebiteľa o odstúpení. V prípade odstúpenia uskutočneného písomne treba považovať za uplatnené v lehote, ak Spotrebiteľ svoje na to sa vzťahujúce vyhlásenie pošle Poskytovateľovi do 14 kalendárnych dní (aj v 14. kalendárny deň).

Pri oznámení uskutočnenom poštou na dátum podania na poštu, v prípade oznámenia e-mailom alebo telefaxom na čas zaslania e-mailu resp. telefaxu prihliada Poskytovateľ z hľadiska kalkulácie lehoty. Vyhlásenia o odstúpení sa oplatí podať ako registrovanú zásielku, aby dátum podania bolo možné dokázať hodnoverne.

Spotrebiteľ v prípade odstúpenia je povinný poslať späť objednaný tovar na adresu Poskytovateľa uvedenú v bode 1. bez dôvodného meškania, ale najneskôr do 14 dní od oznámenia jeho vyhlásenia o odstúpení. Lehota sa kvalifikuje ako dodržaná, ak Spotrebiteľ pred uplynutím 14 dňovej lehoty pošle (podá na poštu alebo dá ním objednanému kuriérovi) produkt. 

Priame náklady vrátenia produktu na adresu Poskytovateľa (napr. prepravné alebo poštovné) zaťažujú Spotrebiteľa. Poskytovateľ nemôže prevziať balík poslaný na dobierku. Okrem nákladov na vrátenie produktu v súvislosti s odstúpením Spotrebiteľa nezaťažujú žiadne iné náklady. 

Spotrebiteľ je zodpovedný za zníženie hodnoty produktu výlučne vtedy, ak to nastalo z používania, ktoré prevyšuje rámec používania nevyhnutne potrebného pre zistenie charakteru, vlastností a fungovania produktu. Spotrebiteľ berie na vedomie, že pri aplikácii tohto bodu miera používania nevyhnutne potrebného pre zistenie charakteru, vlastností a fungovania produktu v prípade pneumatík je max. 5 km jazdného výkonu. V prípade používania v miere nad rámec uvedeného Spotrebiteľ v prípade odstúpenia je oprávnený iba na vrátenie kúpnej ceny zníženej o sumu zníženia hodnoty, ktoré nastalo na produkte. V prípade ak medzi Poskytovateľom a Spotrebiteľom z hľadiska zníženia hodnoty vznikne spor, mieru zníženia hodnoty treba určiť zapojením nezávislého znalca určeného spoločne stranami, s dobrým úmyslom. 

Ak Spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bezodkladne, ale najneskôr do 14 dní od prevzatia vyhlásenia o odstúpení Spotrebiteľa Poskytovateľ vráti všetky protislužby splnené Spotrebiteľom, vrátane aj nákladov na prepravu (uhradené za dodanie), s výnimkou tých nákladov nad rámec, ktoré vznikli preto, že Spotrebiteľ vybral spôsob prepravy odlišný od najlacnejšieho obvyklého spôsobu prepravy ponúknutého Poskytovateľom. Poskytovateľ je oprávnený zadržiavať vrátenie peňazí až dovtedy, kým nedostane späť produkt, alebo ak Spotrebiteľ hodnoverne nepotvrdil, že produkt poslal späť: z uvedených Poskytovateľ prihliada na skorší dátum. 

V prípade odstúpenia alebo výpovede Poskytovateľ vráti sumu prináležiacu Spotrebiteľovi spôsobom, ktorý sa zhoduje so spôsobom platby využitým Spotrebiteľom, s výnimkou, ak Spotrebiteľ výslovne dáva svoj súhlas na využitie iného spôsobu platby; vyplývajúc z použitia spôsobu vrátenia peňazí Spotrebiteľ nebude zaťažený žiadnymi inými nákladmi nad rámec. 

  1. Výnimky z práv na odstúpenie a vypovedanie prináležiacich spotrebiteľovi 

   Spotrebiteľ nemôže uplatniť svoje právo na odstúpenie alebo vypovedanie z hľadiska nižšie uvedených produktov alebo služieb poskytovaných Poskytovateľom: • v prípade zmluvy smerujúcej na poskytovanie služby po splnení celej služby, ak Poskytovateľ začal plnenie s výslovným predchádzajúcim súhlasom Spotrebiteľa, a Spotrebiteľ zobral na vedomie, že po splnení celej služby stratí svoje právo na vypovedanie;
   •  z hľadiska takého produktu alebo služby, ktorých cena resp. odmena závisí od kolísania peňažného trhu neovplyvniteľného Poskytovateľom, možného aj počas 14 dňovej lehoty na odstúpenie; 
   • v prípade takého produktu nevyrábaného vopred, ktorý Poskytovateľ vyrobil na základe pokynov Spotrebiteľa alebo na jeho výslovnú žiadosť, alebo v prípade takého produktu, ktorý bol jednoznačne vyhotovený na mieru Spotrebiteľa;
   •  z hľadiska produktu podliehajúceho skaze alebo produktu s krátkou trvanlivosťou; 
   • z hľadiska takého produktu s uzatvoreným balením, ktorý z hľadiska ochrany zdravia alebo hygienických dôvodov po otvorení po odovzdaní nie je možné vrátiť; čiže aj v prípade takého produktu existuje právo na odstúpenie, ak spotrebiteľ neotvorí jeho balenie 
   • z hľadiska produktu, ktorý vyplývajúc z jeho vlastností po odovzdaní neoddeliteľne sa zmieša s iným produktom. 
 1. ZÁRUKA 

  V prípade záruky počas trvania Poskytovateľ je povinný konať za chybné plnenie podľa náležitostí uvedených v právnom vyhlásení, z ktorého vzniká záruka, alebo v právnom predpise. Záruka sa netýka práv Užívateľa vyplývajúcich z právnych predpisov. 

  Na uplatnenie záručného nároku treba adekvátne aplikovať pravidlá vzťahujúce sa na uplatnenie práv záruky príslušenstva. 

  Poskytovateľ je oslobodený od svojej povinnosti poskytovania záruky, ak dokáže, že dôvod chyby vznikol po splnení. Na nový spotrebný tovar predaný v rámci zmluvy uzatvorenej so spotrebiteľom, vymenovaný v prílohe č. 1. Vládneho nariadenia č. 151/2003. (IX. 22.) o povinnej záruke vzťahujúcej sa na jednotlivý trvalý spotrebný tovar, sa vzťahuje záručná povinnosť, ktorej záručná doba je jeden rok. Nárok na záruku je možné uplatniť v lehote záruky, premeškanie lehoty má za následok stratu práva. Ak výrobca na spotrebný tovar poskytuje nevýhodnejšie záručné podmienky ako je to uvedené vo Vládnom nariadení, práva patriace na základe záruky Poskytovateľovi v čase plnenia zmluvy prechádzajú na Spotrebiteľa. 
 2. ZÁRUKA (ZÁRUKA PRÍSLUŠENSTVA A ZÁRUKA PRODUKTOV) 
  1. Garancia dodávok 

   Poskytovateľ plní chybne, ak v čase plnenia nevyhovuje kvalitatívnym podmienkam určeným v zmluve alebo v právnom predpise. Poskytovateľ neplní chybne, ak Užívateľ chybu poznal v čase uzatvorenia zmluvy, alebo chybu mal poznať v čase uzatvorenia zmluvy. 

   Poskytovateľ za chybné plnenie má poskytnúť záruku za príslušenstvo. Nárok Spotrebiteľa na záruku za príslušenstvo sú dva roky od dátumu plnenia, nárok iného Spotrebiteľa na záruku za príslušenstvo sa premlčí za jeden rok od času plnenia. Ak predmet zmluvy uzatvorenej so Spotrebiteľom je použitá vec, tak lehota premlčania je jeden rok. Užívateľ svoje právo na záruku za príslušenstvo môže ako námietku voči pohľadávke vyplývajúcej z tej istej zmluvy uplatniť aj vtedy, ak nárok na záruku za príslušenstvo sa premlčí. 

   Užívateľ na základe jeho nároku na záruku za príslušenstvo podľa výberu: 
   • môže požadovať opravu alebo výmenu, s výnimkou, ak
    •  plnenie vybraného práva na záruku za príslušenstvo je nemožné, alebo  
    • pre Poskytovateľa - v porovnaní s plnením iného nároku na záruku za príslušenstvo - by to malo za výsledok náklady nad rámec, s prihliadaním na 
     •  hodnotu služby v bezchybnom stave,
     • váhu porušenia zmluvy, 
     • porušenia záujmu spôsobeného plnením práva na záruku za príslušenstvo; 
   •  môže požadovať pomerné zníženie protislužby, môže chybu sám opraviť alebo dať opraviť na náklady Poskytovateľa, alebo od zmluvy - s výnimkou bezvýznamnej chyby - môže odstúpiť, ak 
    • Poskytovateľ nezaviazal sa uskutočniť opravu alebo výmenu,  
    • do lehoty adekvátnej jeho povinnosti opravy alebo výmeny nevie to uskutočniť s ohľaduplnosťou na záujmy Užívateľa, 
    • Užívateľ už nemá záujem o opravu alebo výmenu.

Užívateľ zo svojho vybraného práva na záruku za príslušenstvo môže prejsť na iné právo. Náklady spôsobené týmto prechodom je povinný uhradiť Poskytovateľovi, s výnimkou, ak Poskytovateľ zapríčinil prechod, alebo prechod bol ináč odôvodnený. 

Užívateľ po zistení chyby bez omeškania je povinný oznámiť chybu Poskytovateľovi. V prípade Spotrebiteľa chybu oznámenú do dvoch mesiacov od zistenia chyby treba považovať za oznámenú bez omeškania. Za škodu vyplývajúcu z omeškaného oznámenia zodpovedá Užívateľ. 

Náklady súvisiace s plnením záväzku záruky zaťažujú Poskytovateľa. Avšak ak v poruche veci spolupôsobil aj zanedbanie povinnosti údržby zaťažujúcej Užívateľa, v pomere spolupôsobenia nákladov vzniknutých s plnením záväzku záruky je povinný znášať Užívateľ, ak mal vedomosti vzťahujúce sa na údržbu veci, alebo ak Poskytovateľ z tohto hľadiska vyhovel svojej nahlasovacej povinnosti.

  1. Záruka produktu

   Náležitosti uvedené v tomto bode sú platné výlučne v prípade spotrebiteľských zmlúv. 

   V prípade chyby produktu predaného Poskytovateľom Spotrebiteľovi môže Spotrebiteľ požadovať od výrobcu (za výrobcu sa kvalifikuje výrobca a distribútor produktu), aby chybu produktu opravil, alebo - ak oprava v adekvátnej lehote, bez porušenia záujmov Spotrebiteľa nie je možná - vymenil produkt. Výrobcu zaťažuje záruka na produkt do dvoch rokov od uvedenia daného produktu do obehu ním. Uplynutie tejto lehoty má za následok stratu práva. 

   Produkt má chybu vtedy, ak
   •  nevyhovuje kvalitatívnym požiadavkám účinným od uvedenia produktu do obehu výrobcom,  
   • alebo nedisponuje vlastnosťami uvedenými v popise poskytnutého výrobcom. 

Výrobca je oslobodený od povinnosti poskytovania záruky na produkt, ak dokáže, že 

   •  produkt nevyrábal alebo neuvádzal do obehu v okruhu svojej obchodnej činnosti alebo samostatnej profesie; 
   • V čase uvedenia produktu do obehu chyba podľa stavu vedy a techniky nebola zistiteľná; alebo
   • chybu produktu spôsobilo použitie právneho predpisu alebo záväzného úradného predpisu.


V prípade výmeny na vymenený produkt, v prípade opravy na opravenú časť produktu sa vzťahujúci záväzok záruky na príslušenstvo zaťažuje výrobcu. 
Spotrebiteľ po zistení chyby bez omeškania je povinný oznámiť chybu výrobcovi. Chybu oznámenú do dvoch mesiacov od zistenia chyby treba považovať za oznámenú bez omeškania. Za škodu vyplývajúcu z omeškaného oznámenia zodpovedá Spotrebiteľ.

 

 1. UPLATNENIE ZÁRUČNÝCH PRÁV 

  Z hľadiska použitia tohto bodu počas záruky treba rozumieť záruku na príslušenstvo aj záruku za produkt. 

  V prípade vybavovania záručných práv uplatňovaných Spotrebiteľom iné podmienky podľa týchto VZP sú smerodajné popri nižšie uvedených osobitných pravidlách:
  • Pri uplatňovaní záručného nároku Spotrebiteľa uzatvorenie zmluvy treba považovať za dokázané, ak Spotrebiteľ predloží doklad potvrdzujúci úhradu protihodnoty - faktúru alebo blok vydaný na základe zákona o DPH. Prevádzkovateľ týchto VZP a webstránky nevylučuje, aby spotrebiteľ dokazoval uzatvorenie zmluvy iným spôsobom.
  •  Poskytovateľ spíše zápisnicu u neho nahláseného záručného nároku spotrebiteľa s obsahom adekvátnym nariadeniu Ministerstva národného hospodárstva č. 19/2014. (IV. 29.), kópiu dá k dispozícii spotrebiteľovi. 
  •  Poskytovateľ sa usiluje, aby opravu alebo výmenu vykonal za mx. pätnásť dní. 
  • Poskytovateľ prevezme hnuteľnú vec do opravy alebo na preskúmanie plniteľnosti nároku na záruku za potvrdenie. 
 1. RIADENIE SŤAŽNOSTÍ, MOŽNOSTI UPLATNENIA PRÁV 

  Užívateľ svoje spotrebiteľské námietky súvisiace s produktom alebo činnosťou Poskytovateľa predloží na kontaktoch špecifikovaných v bode 1:

Poskytovateľ, ak na to má možnosť, okamžite napraví slovnú sťažnosť. Ak nie je možné okamžite napraviť slovnú sťažnosť, alebo ak Užívateľ nesúhlasí s vybavením sťažnosti, Poskytovateľ o sťažnosti spíše zápisnicu - ktorú uchová päť rokov spolu s jeho vecnou odpoveďou na sťažnosť -, ktorú Spotrebiteľovi pošle najneskôr súčasne s odpoveďou na sťažnosť. 
Poskytovateľ je povinný jeden exemplár zápisnice v prípade slovne (v obchode) oznámenej sťažnosti odovzdať Užívateľovi na mieste, alebo ak to nie je možné, tak je povinný konať podľa pravidiel vzťahujúcich sa na písomnú sťažnosť; 
Sťažnosť nahratú cez telefón alebo pomocou iného telekomunikačného prístroja Poskytovateľ opatrí individuálnym identifikátorom, ktorý neskôr zjednoduší spätné vyhľadávanie sťažnosti. Poskytovateľ na písomne prijatú sťažnosť odpovie vecne do 30 dní. Vybavenie v zmysle tejto zmluvy znamená podanie na poštu.
V prípade odmietnutia sťažnosti Poskytovateľ informuje Užívateľa o dôvode odmietnutia. V prípade ak spotrebiteľský právny spor prípadne existujúci medzi Poskytovateľom a Užívateľom sa nevysporiada rokovaniami, pre Užívateľa sú otvorené nasledovné možnosti na uplatnenie práva: 
Sťažnosť na úrade pre ochranu spotrebiteľov

  •  Slovenská obchodná inšpekcia 
   Adresa: Prievozská 32, 827 99 Bratislava, P.O. Box 29 
   Telefónne číslo: 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04a.
   E-mail: info@soi.sk  
   Website: https://www.soi.sk/
  • Iniciácia súdneho konania 
 1. OCHRANA ÚDAJOV

  Informácie vzťahujúce sa na spracúvanie osobných údajov sú priebežne dostupné na webstránke v menu informácií o spracúvaní údajov alebo cez nasledovný odkaz: http://www.gumy.eu/pdf/privacy_notice-sk.docx 
 2. JEDNOSTRANNÉ POZMENENIE VŠEOBECNÝCH ZMLUVNÝCH PODMIENOK 

  Poskytovateľ je oprávnený jednostranne pozmeniť tieto VZP. Ak VZP medzi objednaním a prevzatím produktu Užívateľom, alebo od objednania služby do poskytnutia služby, resp. počas tej doby sa zmení, na plnenie zmluvy sú smerodajné VZP účinné pri uzatvorení zmluvy, a pozmenené VZP sú smerodajné na zmluvy uzatvorené po nadobudnutí účinnosti zmeny. 

  Dátum nadobudnutia účinnosti týchto Všeobecných zmluvných podmienok: 1. marec 2018 

  Stiahnuteľná verzia tohto dokumentu (pdf) je dostupná kliknutím na nasledovný odkaz: gtac-sk